fbpx
25920-23230 info@korifi.net

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΤΗΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Ο καταρτιζόμενος θα με την ολοκλήρωση του θα μπορεί να συμμετέχει στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας υποψηφίων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

25920 23230

Είστε εδώ :

Ποια είναι τα Πλεονεκτήματα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης;​

 • Έχει αποδειχτεί βάσει ερευνών ότι η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πέντε φορές πιο αποδοτική στην κατανόηση του διδακτικού υλικού, καθώς ο καταρτιζόμενος μπορεί να επανέλθει εκ νέου όσες φορές θέλει στο εκπαιδευτικό υλικό.

 • Ο καταρτιζόμενος δεν χρειάζεται να αλλάξει το ημερήσιο πρόγραμμα του για να προσαρμοστεί στο ωράριο της κατάρτισης.

 • Ο καθένας ορίζει το δικό του χρονοδιάγραμμα μελέτης, καθώς η πρόσβαση στην πλατφόρμα και στο υλικό της είναι συνεχώς εφικτή.

 • Επιπλέον αποτελεί την πιο οικονομική λύση για επιμόρφωση και απόκτηση δεξιοτήτων, αφού δεν χρειάζεται ο καταρτιζόμενος να μετακινηθεί στο κέντρο κατάρτισης για δια ζώσης παρακολούθηση.

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Κατάρτιση από το σπίτι σας με τον δικό σας ρυθμό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ για ΑΝΕΡΓΟΙ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΑΜΕΑ

 • Εκπαιδευτικούς & εν δυνάμει εκπαιδευτικούς
 • Φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Λογιστές, Οικονομολόγους
 • Νομικούς
 • Ψυχολόγους
 • Αρχιτέκτονες, μηχανικούς και συναφή επαγγέλματα
 • Φυσικούς, χημικούς, μαθηματικούς, βιολόγους
 • Τεχνολόγους, Τεχνικούς βοηθούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
 • Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών
 • Ειδικευμένους Γεωργούς, Κτηνοτρόφους, Δασοκόμους και Αλιείς (3ετή επαγγελματική ή/και διδακτική πείρα συναφή με την επαγγελματική δραστηριότητα)
 • Ειδικευμένους τεχνίτες (3ετή επαγγελματική ή/και διδακτική πείρα συναφή με την επαγ/κή δραστηριότητα)
1. Η απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης Επιμόρφωσης από το Κε.Δι.Βι.Μ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μετά από την επιτυχή παρακολούθηση όλων των ενοτήτων του προγράμματος.
2. Η ένταξη του επιμορφούμενου στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Λ.Α.Ε.Κ. – ΟΑΕΔ.
3. Η δυνατότητα απευθείας συμμετοχής στις Εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψηφίων Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ (Ν. 4386/16 Άρθρο 67). Μετά την επιτυχή συμμετοχή σας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ εγγράφεστε στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Τα ΣΤΕΠ που “ξεκλειδώνετε” υπάρχουν στο τέλος της παρούσας ανάρτησης.
4. Η δυνατότητα πρόσληψης σε φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, ΣΔΕ, ΙΕΚ με τα μόρια που δίνει η βεβαίωση επιμόρφωσης που θα λάβει κάθε επιμορφούμενος.
Στα Σ.Δ.Ε. & Ι.Ε.Κ. η μοριοδότηση είναι 0,25 μόρια για κάθε 25 ώρες κατάρτισης.
Στα Κέντρα δια βίου μάθησης η μοριοδότηση εξαρτάται από την προκήρυξη.
5. Η Υποστήριξη της ήδη υπάρχουσας θέσης εργασίας του καταρτιζόμενου ή η ενίσχυση στην προσπάθεια αναζήτησης νέας θέσης εργασίας αλλά και τη θεσμοθέτηση ενός κοινού υψηλού υποβάθρου του εκπαιδευτικού έμψυχου δυναμικού της χώρας μας.
Η υλοποίηση της εκπαίδευσης στηρίζεται στην μικτή (blended) εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση, έχει συνολική διάρκεια 160 ώρες και ολοκληρώνεται σε 2 μήνες.
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:
 • 140 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.
 • 8 ώρες σύγχρονης τηλεκατάρτισης (2 συναντήσεις των 4 ωρών έκαστη).
 • 12 ώρες δια ζώσης κατάρτιση (ανάλογα με τον τόπο κατοικίας σας) ή με online κατάρτιση από το σπίτι σας (2 συναντήσεις των 6 ωρών έκαστη).
Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό είναι αναρτημένο σε ψηφιακή μορφή στην πλατφόρμα, μέσω της οποίας γίνεται η κατάρτιση.
Ο κάθε καταρτιζόμενος προετοιμάζει μια “μικροδιδασκαλία” στο πλαίσιο του προγράμματος την οποία θα παρουσιάσει και στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.
Το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των 20ωρών (online/διά ζώσης) κατάρτισης περιλαμβάνει βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές δράσεις και παρουσίαση σε συνθήκες προσομοίωσης της εξέτασης της μικροδιδασκαλίας.
Οι θεματικές ενότητες “Σπόνδυλοι” είναι συνολικά 12 σύμφωνες ως προς το περιεχόμενο και την ονοματολογία τους με την Υπουργική Απόφαση 2844/23-10-2012.
 • Δια Βίου Μάθηση- Εκπαίδευση ενηλίκων: Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτική
 • Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Θεωρητικό Πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Θεωρίες Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Οι έννοιες της Κατάρτισης και της Ενδοκατάρτισης – Τεχνικές Σχεδιασμού Προγραμμάτων
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων
 • Ομάδα εκπαιδευομένων – Ομάδες Στόχοι
 • Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα
 • Διεργασία Ομάδας: Ενακτήρια Συνάντηση – Μαθησιακό Συμβόλαιο
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές – Τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη Μικροδιδασκαλίας
 • Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Έχει αποδειχτεί βάσει ερευνών ότι η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πέντε φορές πιο αποδοτική στην κατανόηση του διδακτικού υλικού, καθώς ο καταρτιζόμενος μπορεί να επανέλθει εκ νέου όσες φορές θέλει στο εκπαιδευτικό υλικό.
 • Ο καταρτιζόμενος δεν χρειάζεται να αλλάξει το ημερήσιο πρόγραμμα του για να προσαρμοστεί στο ωράριο της κατάρτισης.
 • Ο καθένας ορίζει το δικό του χρονοδιάγραμμα μελέτης, καθώς η πρόσβαση στην πλατφόρμα και στο υλικό της είναι συνεχώς εφικτή.
 • Επιπλέον αποτελεί την πιο οικονομική λύση για επιμόρφωση και απόκτηση δεξιοτήτων, αφού δεν χρειάζεται ο καταρτιζόμενος να μετακινηθεί στο κέντρο κατάρτισης για δια ζώσης παρακολούθηση.

Ο κάθε υποψήφιος Εκπαιδευτής Ενηλίκων με βάση τις γνώσεις (πτυχία) και την επαγγελματική του εμπειρία ξεκλειδώνει κατά την αίτηση του στον ΕΟΠΠΕΠ τα αντίστοιχα ΣΤΕΠ (ταξινομικό σύστημα επαγγελμάτων της Εθνικής Στατιστικής Αρχής).

Η κάθε ειδικότητα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα ΣΤΕΠ.
Γνωρίστε ποια ΣΤΕΠ μπορείτε να ξεκλειδώσετε:  εδώ 

Φορείς Υλοποίησης του Σεμιναρίου

Το Κ.Δ.Β.Μ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με το Κ.Δ.Β.Μ. MASTER και το Κ.Δ.Β.Μ. ΚΟΡΥΦΗ.

Πότε ξεκινάει η κατάρτιση;

Έναρξη Κατάρτισης: Άμεση ένταξη σε τμήμα κατάρτισης

Λήξη Κατάρτισης: 2 μήνες μετά την έναρξη της κατάρτισης

Εγγραφές: κάθε μέρα

Για την εγγραφή σας και την άμεση ενημέρωση σας για τα σεμινάρια μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα πατώντας εδώ.

Τι Αποκομίζω;

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου
 • Απόκτηση της απαιτούμενης Διδακτικής Εμπειρίας
 • Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ

Δίδακτρα

 • Γενική Κατηγορία: 320€
 • Άνεργοι, Φοιτητές & Α.Μ.Ε.Α.: 280€
 • 2 δόσεις για την πληρωμή των διδάκτρων

Διάρκεια

Σύνολο Ωρών Κατάρτισης: 160
Μήνες για την ολοκλήρωση: 2

Χρήσιμα

Βήματα/Διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας: εδώ
Αίτηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. : εδώ

Μοιράσου το με τον κόσμο

Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

Μοριοδότηση στο σύστημα προσλήψεων Εκπαιδευτικών, όπως επίσης και στην επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης & Διευθυντών

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Δομές προσφύγων & Κέντρα Αιτούντων Άσυλο. Μοριοδότηση: σε Προσλήψεις Εκπαιδευτικών, σε επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης & Διευθυντών

52 Σεμινάρια 3μηνης διάρκειας

Απόκτηση της Μέγιστης Μοριοδότησης για προσλήψεις σε Δομές Μεταδευτ/θμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΔΣΕΚ κ.α.)

Close Menu