fbpx
25920-23230 info@korifi.net

Μοιράσου το με τον κόσμο

Θέλετε να σας βοηθήσουμε με την ορθή υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα;
Αν ναι, καλέστε μας στο 2592023230 (10:00 – 20:00) για να κλείσετε ένα ραντεβού ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

*  Ο σύνδεσμος θα σας μεταφέρει σε google form (άλλη σελίδα) μέσω της οποίας θα συλλεχθούν τα απαραίτητα δεδομένα.

Είστε εδώ :

Κοινωφελής Εργασία 2020 36.500 θέσεων σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) /συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Τα κυριότερα στοιχεία του προγράμματος
Η πρόσκληση του προγράμματος: Λήψη

Οι Θέσεις ανά φορέα, τα προσόντα που απαιτούνται ανά ειδικότητα: μετάβαση στην σελίδα του ΟΑΕΔ

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 36.500 θέσεων

Από την Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ έως και την Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera

Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020 και από έναν έως τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Για να σας βοηθήσουμε με την ορθή υποβολή της αίτησης μπορείτε να μας καλέσετε στο 2592023230 (10:00 – 20:00) για να κλείσετε ένα ραντεβού ή να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας : εδώ

 •  Αν επιλέξετε να σας βοηθήσουμε με την υποβολή της αίτηση σας θα πρέπει να έχετε μαζί σας :
  1. Τους Προσωπικούς Κωδικούς εισόδου στην σελίδα του ΟΑΕΔ.
  2. Ταυτότητα (σε φυσική μορφή)
  3. Ένα email που χρησιμοποιείται
  4. Το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του/της συζύγου, απαραίτητο μόνο για έγγαμους.
  5. ΑΜΚΑ ανήλικων τέκνων και τέκνων ΑΜΕΑ.
 • Αν επιλέξετε να υποβάλετε μόνος σας την αίτηση θα πρέπει να προβείτε στα εξής βήματα:
  1. να μελετήσετε τις διαθέσιμες θέσεις ανά φορέα,
  2. τα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση.
  3. αν επίσης ανήκετε σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς εξαρτωμένων τέκνων ΑμεΑ θα πρέπει να μελετήσετε το κεφάλαιο 8.2.1 της πρόσκλησης (σελ. 24-27) για να κάνετε τις επιπλέον ενέργειες που απαιτούνται και να πάρετε τα μόρια αυτών των κατηγοριών.
Διάρκεια, Αμοιβή & Κατάρτιση
 • Διάρκεια: 8 Μήνες πλήρους Απασχόλησης (8 ώρες εργασίας ανά ημέρα και 25 ένσημα ανά μήνα).
 • Μισθός: 550,36 ευρώ το μήνα.
 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτική κατάρτιση (διάρκειας έως 150 ωρών) για ωφελούμενους έως και 54 ετών,  ενώ για ωφελούμενους ηλικίας άνω των 55 ετών είναι προαιρετική.
 • Η κατάρτιση θα οδηγεί σε πιστοποίηση των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.
Δικαίωμα Υποβολής Αιτήσεων

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, γεννημένοι πριν την 7/7/2002 και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (από 12 μήνες και άνω),

δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,

ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,(όσοι γεννήθηκαν πριν από την 7/7/1990)

στ) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και

ζ) άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με την πρόσκληση του προγράμματος 4/2020 (σελ. 3, 9, 12 ) δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις με αριθ. 9/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018 και 3/2019 δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ. 

Τα Κριτήρια Μοριοδότησης

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:

α) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

β) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα.

γ) Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια.

δ) Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018 (ατομικό ή οικογενειακό) ως εξής:

1. Τριάντα (30) μόρια για
Ατομικό 0 – 3.500 ευρώ ή Οικογενειακό 0 – 7.000 ευρώ

2. Είκοσι πέντε (25) μόρια
Ατομικό 3.500,01 – 5.000 ευρώ ή Οικογενειακό 7.000,01 – 10.000 ευρώ

3. Είκοσι (20) μόρια
Ατομικό 5.000,01 – 8.000 ευρώ ή Οικογενειακό 10.000,01 – 16.000 ευρώ

4. Δέκα (10) μόρια
Ατομικό 8.000,01 – 12.000 ευρώ ή Οικογενειακό 16.000,01 – 26.000 ευρώ

5. Μηδέν (0) μόρια
Ατομικό άνω των 12.000,01 ή Οικογενειακό άνω των 26.000,01 ευρώ

ε) Ηλικία

1. 18 έως 29 ετών: Δεκαπέντε (15) μόρια (από 7/7/1990 έως 6/7/2002)
2. 30 έως 44 ετών: Είκοσι πέντε (25) μόρια (από 7/7/1975 έως 6/7/1990)
3. 45 έως 54 ετών: Τριάντα πέντε (35) μόρια (από 7/7/1965 έως 6/7/1975)
4. 55 ετών και άνω: Σαράντα πέντε (45) μόρια (πριν από 7/7/1965)

στ) Αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο (από 7/7/2002 και μετά).

ζ) Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων.

η) Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: σαράντα (40) μόρια και

θ) Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 (Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017) : είκοσι (20) μόρια

Θεωρητική Κατάρτιση

Η θεωρητική κατάρτιση είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους έως και 54 ετών, προαιρετική για τους 55 ετών και άνω.

Η διάρκεια είναι έως και 150 ώρες.

Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης ενδεικτικά δύναται να είναι:

Α. Οριζόντιες δεξιότητες : Θεματικό αντικείμενο

 1. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 2. Πρόληψη φυσικών καταστροφών

 3. Πρώτες βοήθειες
 4. Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ (3 επιπέδων)

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες: Θεματικό Αντικείμενο

 1. Εργασίες Καθαρισμού
 2. Δεξιότητες Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας
 3. Υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου
 4. Μετάβαση στην κυκλική οικονομία
 5. Εργασίες κατασκευαστικού κλάδου 

Επίσημες Σελίδες ενημέρωσης για το πρόγραμμα είναι οι ιστοσελίδες : www.oaed.gr & www.voucher.gov.gr

Close Menu