fbpx
25920-23230 info@korifi.net

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση & Υποστήριξη Προσφύγων / Μεταναστών

με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως τηλεκατάρτισης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

25920 23230

Είστε εδώ :

 • Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα για επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων  μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια ΙΕΚ, ιδιωτικούς φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μητρώα Κοινωνικών Εταίρων)
 • Κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Σε επαγγελματίες που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την κατάρτιση ατόμων που προέρχονται από ποικίλα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
 • Σε σπουδαστές και φοιτητές
 • Σε απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών
 • Σε όσους επιθυμούν τη δυναμική τους ένταξη σε προσφυγικές δομές και “Κέντρα Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο”
 • Σε υποψήφιους συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)
 • Σε εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • Σε εργαζόμενους σε δομές Δια Βίου Μάθησης
 • Σε Σχολικούς Συμβούλους
 • Σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό
 • Σε Ψυχολόγους
 • Κοινωνιολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς
 • Δικηγόρους / Διερμηνείς
 •  Απόφοιτους ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής και Προσχολικής Αγωγής
 • Αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό
 • Εκπαιδευτικούς σε Διαπολιτισμκά Σχολεία και Σχολεία Ειδικής Αγωγής
 • Διερμηνείς
 • Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την κατάληψη θέσης σε Δομές Προσφύγων και σε Κέντρα Αιτούντων Άσυλο.
 • 10 Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 1088/02-04-2019, άρθρο 1 παραγρ. εε)
 • Δίνει ισχυρό πλεονέκτημα σε μόνιμους εκπαιδευτικούς για μετάθεση στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το νόμο Ν 4415/2016 (ΦΕΚ 159, τεύχος Α / 06/09/2016, άρθρο 23), ο οποίος αναφέρει ότι με κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού και κατά κλάδους ειδικότητες για τη λειτουργία των δημόσιων Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 • Το Πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις του νέου νόμου (ΦΕΚ 13/29-01-2019) ως προς τη μοριοδότηση, σύμφωνα με τον οποίο η επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών μοριοδοτείται με 2 μονάδες
 • Δίνει ισχυρό πλεονέκτημα στους υποψήφιους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)
 • Μοριοδοτείται σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ – ΓΓΔΒΜ (δομές ΙΕΚ και ΣΔΕ) καθώς και άλλες κρατικές προσκλήσεις
 • Δύναται να μοριοδοτηθεί σε οποιεσδήποτε μελλοντικές προκηρύξεις προσλήψεων εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών, οι οποίες απαιτούν την απόδειξη του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου

Πρόγραμμα επιμόρφωσης για την απόκτηση, συμπλήρωση και επιστημονική τεκμηρίωση επαγγελματικών γνώσεων και επικοινωνιακών εργαλείων στη διαχείριση ατόμων με ιδιαίτερα εθνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά στο σχολικό και εργασιακό περιβάλλον.

Προσεγγίζονται οι βασικές θεμελιώδεις αρχές των εννοιών της πολυπολιτισμικότητας και της Διαπολιτισμικότητας, το νομοθετικό πλαίσιο για τη Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα, πολιτικές, προκλήσεις και εισηγήσεις σχετικά με μεθόδους και τεχνικές της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, η διαχείριση της πολιτισμικής διαφορετικότητας και των προβλημάτων που απορρέουν από αυτήν, η βελτίωση των συνθηκών διαμονής, η οργάνωση της εκπαίδευσης των παιδιών και των ενηλίκων και η προώθηση της ομαλής ένταξης των μεταναστών – προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής τους.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου διενεργεί ο καταρτιζόμενος ένα τεστ αυτοαξιολόγησης ανά θεματική ενότητα και 1 εργασία 3.000 λέξεων.

 • Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Πολυπολιτισμικότητα
 • Μοντέλα Εκπαιδευτικής προσέγγισης της πολυπολιτισμικότητας 
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση: προσδιορίζοντας το τοπίο
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Πολιτική: Θεωρητικές Προτάσεις
 • Η επικοινωνία στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων
 • Ο ρόλος του σχολείου & του εκπαιδευτικού στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Οι γλώσσες καταγωγής ως μέρος της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην εκπαίδευση
 • Ποιότητα και ισότητα στην εκπαίδευση: ενισχύοντας το μορφωτικό επίπεδο των νεοαφιχθέντων προσφύγων παιδιών
 • Η διδασκαλία των γλωσσών καταγωγής στο σχολείο
 • Σχολείο και οικογένεια αλλοδαπών – πρακτικές επικοινωνίας
 • Καλές πρακτικές ένταξης και μάθησης
 • Αξιολόγηση 
 • Έχει αποδειχτεί βάσει ερευνών ότι η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πέντε φορές πιο αποδοτική στην κατανόηση του διδακτικού υλικού, καθώς ο καταρτιζόμενος μπορεί να επανέλθει εκ νέου όσες φορές θέλει στο εκπαιδευτικό υλικό.
 • Ο καταρτιζόμενος δεν χρειάζεται να αλλάξει το ημερήσιο πρόγραμμα του για να προσαρμοστεί στο ωράριο της κατάρτισης.
 • Ο καθένας ορίζει το δικό του χρονοδιάγραμμα μελέτης, καθώς η πρόσβαση στην πλατφόρμα και στο υλικό της είναι συνεχώς εφικτή.
 • Επιπλέον αποτελεί την πιο οικονομική λύση για επιμόρφωση και απόκτηση δεξιοτήτων, αφού δεν χρειάζεται ο καταρτιζόμενος να μετακινηθεί στο κέντρο κατάρτισης για δια ζώσης παρακολούθηση.

Μαθησιακοί Στόχοι

 • Να γνωρίζουν τα κείμενα προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων
 • Να αναγνωρίζουν το πλέγμα των κανόνων του ελληνικού δικαίου σε θέματα άμεσης, έμμεσης και αντίστροφης διάκρισης
 • Να περιγράφουν τι χαρακτηρίζει τους ανθρώπους με προκατάληψη
 • Να γνωρίζουν τις κύριες προσεγγίσεις – μοντέλα για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας στην τάξη
 • Να περιγράφουν τη σημερινή κατάσταση στο σημερινό πολυπολιτισμικό σχολείο
 • Να προσδιορίζουν τους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο νέο σχολείο
 • Να παραθέτουν τα χαρακτηριστικά της σημερινής τάξης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
 • Να προσδιορίζουν το ρόλο του σχολείου στη διδακτική διαδικασία της διαπολισμικότητας, καθώς η σχολική φοίτηση αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα πρόσκτησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας υποδοχής
 • Να κατανοούν τους διαφορετικούς ρόλους που έχει να επιτελέσει ο εκπαιδευτικός στην άσκηση του επαγγέλματος του σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο στο οποίο οι μαθητές θα χαρακτηρίζονται από διαφορετικές φυλετικές, πολιτισμικές ή γλωσσικές ιδιαιτερότητες
 • Να αναδεικνύουν τρόπους αποτύπωσης της διαπολιτισμικής ικανότητας του διαπολιτισμικού εκπαιδευτή
 • Να αξιολογούν τις ανάγκες των μαθητών σε διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και να σχεδιάζουν προγράμματα παρέμβασης
 • Να προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της προκατάληψης
 • Να τροποποιούν εκπαιδευτικό υλικό που ευνοεί την ενεργό ένταξη όλων των μαθητών, ανεξάρτητα από χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν
 • Να διαχειρίζονται πολιτικές για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και των κρουσμάτων κακής συμπεριφοράς.
 • Να εφαρμόζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εκπαίδευση
 • Να διαμορφώνουν παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην ενίσχυση της επίδοσης των παιδιών μεταναστευτικής προέλευσης
 • Να προσδιορίζουν τρόπους εκμάθησης και ενίσχυσης της επίδοσης των παιδιών μεταναστευτικής προέλευσης
 • Να αξιοποιούν διαπολιτισμικές δραστηριότητες του εκπαιδευτικού υλικού
 • Να χρησιμοποιούν την εικαστική αγωγή στο πλαίσιο μετασχηματισμού των εκπαιδευτικών διεργασιών
 • Να στηρίζουν μαθητές από διαφορετικά περιβάλλοντα και σε ώρες εκτός σχολείου

Πότε ξεκινάει η κατάρτιση;

Έναρξη Κατάρτισης: Άμεσα με την εγγραφή σας

Λήξη Κατάρτισης: 9 μήνες μετά την εγγραφή σας

Εγγραφές: κάθε μέρα

Για την εγγραφή σας και την άμεση ενημέρωση σας για τα σεμινάρια μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα πατώντας εδώ.

Για την περαιτέρω ενημέρωση σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2592023230 (10:00 – 20:00).

Φορείς Υλοποίησης του Σεμιναρίου

Το Κ.Δ.Β.Μ. ΚΟΡΥΦΗ σε συνεργασία με το Κ.Δ.Β.Μ MASTER και το Κ.Δ.Β.Μ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, ΓΓΔΒΜ, υπό την επιστημονική εποπτεία του κ Π.Βουτσινά.

Τι Αποκομίζω;

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου
 • Απόκτηση της Μοριοδότησης που προβλέπει ο νόμος
 • Ενίσχυση του Βιογραφικού

Δίδακτρα

 • Γενική Κατηγορία: 540€
 • Άνεργοι, Πτυχιούχοι (Καθηγητικών Σχολών) & Α.Μ.Ε.Α.: 450€
 • 3 δόσεις για την πληρωμή των διδάκτρων

Διάρκεια

Ώρες Ασύγχρονης Κατάρτισης: 420
Μήνες για την Ολοκλήρωση: 9

Μοιράσου το με τον κόσμο

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Σεμινάριο Μικτής εξ΄ αποστάσεως κατάρτισης. Απαραίτητο για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

Μοριοδότηση στο σύστημα προσλήψεων Εκπαιδευτικών, όπως επίσης και στην επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης & Διευθυντών

52 Σεμινάρια 3μηνης διάρκειας

Απόκτηση της Μέγιστης Μοριοδότησης για προσλήψεις σε Δομές Μεταδευτ/θμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΔΣΕΚ κ.α.)

Close Menu