fbpx
25920-23230 info@korifi.net

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως τηλεκατάρτισης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

25920 23230

Είστε εδώ :

Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα για επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων Ειδικής Αγωγής της τυπικής εκπαίδευσης, της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια ΙΕΚ, ιδιωτικούς φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μητρώα Κοινωνικών Εταίρων)
 • Κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Σε επαγγελματίες που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την κατάρτιση ατόμων με ειδικές ανάγκες
 •  Σε σπουδαστές και φοιτητές
 • Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών ατόμων με ειδικές ανάγκες, ως ειδικό βοηθητικό προσωπικό
 • Σε εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • Σε εργαζόμενους σε δομές Δια Βίου Μάθησης
 • Σχολικούς Συμβούλους
 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό
 • Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
 • Ψυχολόγους
 • Κοινωνιολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς
 • Δικηγόρους
 • Αποφοίτους ΙΕΚ Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, και Προσχολικής Αγωγής
 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Ν4589/2019 ΦΕΚ13/29.01.2019 άρθρο 58, η κατοχή πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίου διάρκειας τουλάχιστον 400 ωρών σε διάστημα 7 μηνών οδηγεί στην ένταξη στους επικουρικούς πίνακες της Ε.Α.Ε Επιβεβαιώνεται με τη προκήρυξη 3ΕΑ/2019 τευχ. ΑΣΕΠ 12 ΦΕΚ 24.04.2019 για τις προσλήψεις Ε.Α.Ε στα κριτήρια κατάταξης η επιμόρφωση με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά δίνει δυο (2) μόρια επιπλέον και οδηγεί στην ένταξη στον επικουρικό πίνακα.
 • 10 Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)
 • 0,5 Μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018, Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 0,5 Μόριο στους Διευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018, Άρθρο 24, περίπτωση ββ και άρθρο 21,α)
 • 0,5 Μόρια Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Δίνει ισχυρό πλεονέκτημα σε μόνιμους εκπαιδευτικούς για μετάθεση στα Πειραματικά Σχολεία σύμφωνα με το Νόμο, Ν.4415/2016, ΦΕΚ. 159, τεύχος Α/06.09.2016/ άρθρο 23
 • Μοριοδοτείται σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ καθώς και σε άλλες κρατικές προσκλήσεις
Επιμορφωτικό πρόγραμμα, που σκοπό έχει τη θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτών σε δομές ενηλίκων, φοιτητών και επιστημόνων στις σύγχρονες τάσεις της Ειδικής Αγωγής.
Αναπτύσσονται και ενισχύονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες στις σύγχρονες μεθόδους διδακτικής, σχεδιασμού, οργάνωσης και διδασκαλίας σε μαθητές & ενήλικες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να διαχειριστούν τη διαφορετικότητα στο γενικό και ειδικό σχολείο σε παιδαγωγικό – διδακτική και συμβουλευτική βάση. 
Η επιμόρφωση περιλαμβάνει ενότητες: διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας, ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, καινοτόμες προσεγγίσεις της ειδικής αγωγής μέσα από τη τέχνη και την τεχνολογία, συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα διενεργήσετε ένα τεστ αυτοαξιολόγησης ανά θεματική ενότητα και 1 εργασία 3.000 λέξεων.
 • Ιστορική αναδρομή της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης – Θεσμικό πλαίσιο
 • Ειδική Αγωγή
 • Εκπαίδευση των μαθητών στο αυτιστικό Φάσμα
 • Εκπαίδευση των μαθητών με νοητική καθυστέρηση
 • Εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα όρασης
 • Εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα ακοής
 • Εκπαίδευση μαθητών με ΔΕΠ – Υ και Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ)
 • Εκπαίδευση μαθητών με δυσλεξία
 • Εκπαίδευση Μαθητών με διαταραχές λόγου και ομιλίας
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία και διδακτική μεθοδολογία – Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες
 • Μορφές Ειδικές και Ενταξιακής Αγωγής (Ένταξη – Ενσωμάτωση – Συνεκπαίδευση)
 • Διαχείριση Παιδιών ειδικών ομάδων στη σχολική τάξη
 • Διαχείριση και τροποποίηση προβλημάτων συμπεριφοράς
 • Ειδικά Θέματα
 • Αξιολόγηση
 • Έχει αποδειχτεί βάσει ερευνών ότι η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πέντε φορές πιο αποδοτική στην κατανόηση του διδακτικού υλικού, καθώς ο καταρτιζόμενος μπορεί να επανέλθει εκ νέου όσες φορές θέλει στο εκπαιδευτικό υλικό.
 • Ο καταρτιζόμενος δεν χρειάζεται να αλλάξει το ημερήσιο πρόγραμμα του για να προσαρμοστεί στο ωράριο της κατάρτισης.
 • Ο καθένας ορίζει το δικό του χρονοδιάγραμμα μελέτης, καθώς η πρόσβαση στην πλατφόρμα και στο υλικό της είναι συνεχώς εφικτή.
 • Επιπλέον αποτελεί την πιο οικονομική λύση για επιμόρφωση και απόκτηση δεξιοτήτων, αφού δεν χρειάζεται ο καταρτιζόμενος να μετακινηθεί στο κέντρο κατάρτισης για δια ζώσης παρακολούθηση.

Μαθησιακοί Στόχοι

 • Να κατανοούν το θεσμικό πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας
 • Να γνωρίζουν και να διατυπώνουν σχέδια διαφοροποιημένης διδασκαλίας, μέσα από την ορθολογική κατάρτιση συναφών προγραμμάτων σπουδών
 • Να γνωρίζουν και να αξιολογούν τα χαρακτηριστικά μαθητών με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν μοντέλα τροποποίησης συμπεριφοράς και στρατηγικές αντιμετώπισης
 • Να εφαρμόζουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην ειδική αγωγή μέσα από τη τέχνη και τη τεχνολογία
 • Να συντάσσουν ολοκληρωμένα σχέδια συνεργασίας, μεταξύ εκπαιδευτικού, ειδικών (λογοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, παιδοψυχολόγου) και οικογένειας
 • Να ενισχύουν τη συμμετοχή των μαθητών μέσα από στοχευόμενες τεχνικές ενεργητικής μάθησης.
 • Να απομυθοποιούν νόρμες και κοινωνικά status για αυτή την κατηγορία μαθητών
 • Να προωθούν το διακύβευμα της ισότιμης πρόσβασης και ευκαιριών για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές
 • Να διαμορφώσουν κουλτούρα ανεκτικότητας στο “διαφορετικό”
 • Να στηρίζουν  και να ανοίγουν δίαυλους ειλικρινούς επικοινωνίας με τις οικογένειες μαθητών με ειδικές ανάγκες,

Πότε ξεκινάει η κατάρτιση;

Έναρξη Κατάρτισης: Άμεσα με την εγγραφή σας

Λήξη Κατάρτισης: 9 μήνες μετά την εγγραφή σας

Εγγραφές: κάθε μέρα

Για την εγγραφή σας και την άμεση ενημέρωση σας για τα σεμινάρια μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα πατώντας εδώ.

Για την περαιτέρω ενημέρωση σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2592023230 (10:00 – 20:00).

Φορείς Υλοποίησης του Σεμιναρίου

Το Κ.Δ.Β.Μ. ΚΟΡΥΦΗ σε συνεργασία με το Κ.Δ.Β.Μ MASTER και το Κ.Δ.Β.Μ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, ΓΓΔΒΜ, υπό την επιστημονική εποπτεία του κ Π.Βουτσινά.

Τι Αποκομίζω;

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου
 • Απόκτηση της Μοριοδότησης που προβλέπει ο νόμος
 • Ενίσχυση του Βιογραφικού

Δίδακτρα Σεμιναρίου

 • Γενική Κατηγορία: 540€
 • Άνεργοι, Πτυχιούχοι (Καθηγητικών Σχολών) & Α.Μ.Ε.Α.: 450€
 • 3 δόσεις για την πληρωμή των διδάκτρων

Διάρκεια Σεμιναρίου

Ώρες Ασύγχρονης Κατάρτισης: 450
Μήνες για την Ολοκλήρωση: 9

Μοιράσου το με τον κόσμο

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Σεμινάριο Μικτής εξ΄ αποστάσεως κατάρτισης. Απαραίτητο για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Μοριοδότηση στο σύστημα προσλήψεων Εκπαιδευτικών, όπως επίσης και στην επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης & Διευθυντών

52 Σεμινάρια 3μηνης διάρκειας

Απόκτηση της Μέγιστης Μοριοδότησης για προσλήψεις σε Δομές Μεταδευτ/θμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΔΣΕΚ κ.α.)

Close Menu