fbpx
25920-23230 info@korifi.net

Training Voucher Άνεργων 25 – 29 Ετών 2014

Ημερομηνία 10/6/2015

Το κέντρο μας ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του προγράμματος. Οι καταρτιζόμενοι επίσης μας παρέλαβαν ο καθένας ως προνόμιο της μεταξύ μας συνεργασίας ένα tablet LG G Pad 7 V400. Οι καταρτιζόμενοι πληρώθηκαν το επίδομα που αντιστοιχεί στη θεωρητική κατάρτιση και στην α΄ φάση της πρακτικής και το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν και το επίδομα της β΄ φάσης της πρακτικής. Ημερομηνία 5/8/2014

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εργασίας έδωσε στην δημοσιότητα το οριστικό κείμενο της πρόσκλησης για το Voucher από 25 – 29 ετών.

Σημαντική διαφοροποίηση έναντι του Voucher του 2013:

Στο Voucher του 2014 οι άνεργοι χωρίζονται σε δυο ηλιακές ομάδες 25 – 29 ετών και 18 – 24 ετών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν άνεργους της πρώτης ηλικιακής ομάδας (25-29).

Ο Σκόπος του Προγράμματος:

Ο σκοπός της δράσης είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο άνεργων στην αγορά εργασίας μέσω θεωρητικής και επαγγελματικής πρακτικής άσκησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτηση τους  σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Οι θέσεις του Προγράμματος:

Οι θέσεις που προβλέπονται είναι για συνολικά 30.000 άνεργους 25 – 29 ετών.

 • 12.οοο για αποφοίτους ΑΕΙ & ΤΕΙ.
 • 18.000 για αποφοίτους Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων:

Από την Πέμπτη 7/8/2014 (10:00) έως την Πέμπτη 18/9/2014 (23:59)  (δόθηκε παράταση). Ιδιαίτερη Προσοχή με τη συμπλήρωση των στοιχείων σε περίπτωση έστω και απλού αναγραμματισμού υπάρχει αποκλεισμός από το πρόγραμμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις γίνονται μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Εργασίας www.voucher.gov.gr. Αν έχετε δώσει τα στοιχεία σε κάποιο ΚΕΚ δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι έχετε υποβάλει αίτηση. Η υποβολή της αίτησης είναι αποκλειστικό δικαίωμα σας  και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβετε γνώση του μοναδικού σας  Κ.Α.Υ.Α.Σ. μέσω του οποίου θα ελέγξετε όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα αν είστε στους επιτυχόντες ή όχι.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

530 ώρες κατάρτισης εκ των οποίων οι 80 ώρες αφορούν θεωρητική κατάρτιση, ενώ οι 450 ώρες πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η πρακτική άσκηση θα είναι 4ώρη ή 6ώρη και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός εξαμήνου από την έναρξη της.

Αμοιβή Καταρτιζόμενων

Για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ η συνολική αμοιβή ανέρχεται στα 2550 ευρώ. Πιο αναλυτικά:

 • Αμοιβή θεωρητικής κατάρτισης 480 ευρώ (6 ευρώ την ώρα)
 • Α΄φάση Πρακτικής Άσκησης (200 ώρες) 920 ευρώ
 • Β΄ φάση Πρακτικής Άσκησης (250 ώρες) 1150 ευρώ

Οι παραπάνω αμοιβές είναι μικτές, δηλαδή θα αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις. Μόλις ολοκληρώνεται το κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια ξεκινά η διαδικασία αποπληρωμής τους. Για απόφοιτους Δευτεροβάθμιας / Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η συνολική αμοιβή ανέρχεται στα 2280 ευρώ. Πιο αναλυτικά:

 • Αμοιβή θεωρητικής κατάρτισης 480 ευρώ (6 ευρώ την ώρα)
 • Α΄φάση Πρακτικής Άσκησης (200 ώρες) 800 ευρώ
 • Β΄ φάση Πρακτικής Άσκησης (250 ώρες) 1000 ευρώ

Οι παραπάνω αμοιβές είναι μικτές, δηλαδή θα αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις. Μόλις ολοκληρώνεται το κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια ξεκινά η διαδικασία αποπληρωμής τους.

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Κάτοχοι Πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του Εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1985 έως και 31/12/1989
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου / Ι.Ε.Κ. ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών.
 • Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1985 έως και 31/12/1989
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κριτήρια Μοριοδότησης:

Πλέον τα κριτήρια μοριοδότησης για τους Απόφοιτους Πανεπιστημίων / ΤΕΙ και τους απόφοιτους Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κοινά.

 1. Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας (μέγιστος αριθμός μορίων 40)
 2. Συνολικό Εισόδημα Ατομικό ή Οικογενειακό του Οικονομικού Έτους 2014 (Πίνακας Γ2 Εκκαθαριστικού – 5η Γραμμή: Συνολικό Εισόδημα) (μέγιστος αριθμός μορίων 30)
 3. Συμμετοχή ή μη του ωφελούμενου σε αντίστοιχες προγενέστερες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας (μη συμμετοχή : 20 μόρια, συμμετοχή: 0 μόρια)

Ο μέγιστος αριθμός μορίων είναι τα 90 μόρια

Σημαντική Πληροφορία

Ο χρόνος υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής δεν παίζει κανένα ρόλο πλέον σε περίπτωση ισοβαθμίας! Είναι πολύ σημαντικό να εισαχθούν σωστά τα στοιχεία στην ηλεκτρονική αίτηση, διότι ακόμα και μια απλή περίπτωση αναγραμματισμού οδηγεί σε αποκλεισμό του άνεργου από το πρόγραμμα.

H επίσημη σελίδα της δράσης : Εδώ

Η Δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βοηθήσουμε σχετικά με το Voucher. Με την επικοινωνία μέσω τις Φόρμα Επικοινωνία θα μπορέσουμε:
 • να σας ενημερώσουμε άμεσα για τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε διαθέσιμα μόλις ανοίξει το σύστημα,
 • να σας ενημερώσουμε για τις θέσεις που υπάρχουν για την ειδικότητας σας,
 • να σας βοηθήσουμε να συμπληρώσετε την αίτηση σωστά χωρίς να γίνει κάποιο λάθος,
 • να υπολογίσουμε τα μόρια που συγκεντρώνετε με βάση τη μοριοδότηση που ορίζει η πρόσκληση.

Κάνοντας “like” στην σελίδα μας στο facebook θα ενημερώνεστε κατευθείαν για κάθε νέα εξέλιξη που αφορά το voucher 2014 

Close Menu